Условия за ползване


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА ИЗДАТЕЛСТВО ЛИРА ПРИНТ

I. ПОНЯТИЯ, които се използват в настоящите Общи условия със следния смисъл:

1. „Лира принт-Соколова“ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър“, ж. к. „Дружба“, бл. 51, ет. 5, ЕИК: 121 331 271, осъществяващо дейност като издателство, с основно направление на икономическата дейност – издаване и разпространение на книги. В контекста на настоящите общи условия фирмата действа в качеството си на „Търговец“, т.е. юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договори с потребители като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка, както и в качеството си на „Производител“, т.е. юридическо лице, което поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

2. „Потребител“ – всички физически и юридически лица, както и неперсонифицирани обединения, които достъпват сайта и се възползват от стоките, предлагани от издателство „Лира принт“, в това число и потребители, попадащи под закрилата на ЗЗП.

3. „Потребител, попадащ под закрилата на ЗЗП“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

4. „Регистриран потребител“ – потребител, който е направил регистрация на уебсайта на издателство „Лира принт“, съгласно установената процедура, даваща му допълнително право да заявява покупка на книги от виртуалната книжарница на фирмата.

5. „Опаковка“ са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на потребителите.

6. „Продажна цена“ е крайната цена за бройка или за определено количество стока, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

7. „Стока“/“Продукт“ в контекста на настоящите общи условия е книга, в това число календари.

8. „Договор за продажба“ е договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

9. „Цифрово съдържание“ са данни, които са произведени и доставени в цифрова форма, като компютърни игри, антивирусни програми, апликации, филми, музика, текстове, електронни книги, вестници, списания, софтуерни или онлайн игри, база данни, интернет сайтове за залагания и други, независимо дали са достъпни чрез изтегляне или предаване в реално време, посредством материален носител или чрез всякакво друго средство.

10. „Средство за комуникация от разстояние“ е всяко средство, което без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя може да бъде използвано за сключване на договор между страните, като адресирани и неадресирани печатни материали, стандартно писмо, реклама в пресата с купон за поръчка, каталог, телефон (със или без участието на човек), радио, телевизия, видеотелефон, видеотекст, sms съобщение, компютър, електронна поща, интернет, факс, поръчка по пощата.

11. „Общи условия“ – представлява настоящия документ, който е „електронен документ” по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, който документ е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, даващ възможност изявлението да бъде възпроизвеждано.

12 „Уебсайт“/„Сайт“ – под това понятие се разбира уебсайта на издателство „Лира принт“, достъпен на следния уеб адрес: www.liraprint.com.

13. „Парола“ е избран от Потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите стоки във виртуалната книжарница на издателство „Лира принт“, достъпна на www.liraprint.com.

14. „Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

15. „Предоставяне на лични данни“ са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея.

16. „Потребителско съдържание“ е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание, бази данни, софтуер или друг материал, който потребителят разполага на Сървър на фирматас оглед то да бъде достъпно чрез уеб сайта на издателство „Лира принт“ за всички останали потребители.

II. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.  С настоящите Общи условия се уреждат условията и редът за предоставяне на стоки от издателство „Лира принт“, предлагани чрез сайта (www.liraprint.com), при стриктно спазване от страна на потребителя на изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

2. Издателство „Лира принт“ не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи възможността за предоставяне на стоки, в резултат на експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

3. При извършване на промени в Общите условия, издателство „Лира принт“ се задължава да уведоми Потребителя като публикува на видно място в сайта „www.liraprint.com“ съобщение за промените в Общите условия и актуалния текст на измененията.

4. Чрез приемането на тези Общи условия, Потребителят се съгласява да ги спазва в редакцията, публикувана на сайта на издателство „Лира принт“, към момента приемането им.

III. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. На потребителя е забранено копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание, достъпно на сайта: „www.liraprint.com“, в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на издателство „Лира принт“;

2. Потребителят няма право да използва уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

3. Цялото съдържание на уебсайта „http://www.liraprint.com/“, включително текстова част, рисунки, графики, снимки, бази данни, дизайн, видео, марки, софтуерни програми, лого, слогани и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на издателство „Лира принт“ и/или неговите партньори, клиенти или на потребители, предоставили за публикуване съответните материали.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА. РЕГИСТРАЦИЯ

1. Достъпът до стоките, предлагани от издателство „Лира принт“ се осъществява чрез регистрация на сайта www.liraprint.com.

2. При извършване на регистрацията, потребителите попълват заявка, в която въвеждат следната информация: собствено и фамилно име, адрес на електронна поща, адрес за доставка и парола.

3. За използването на виртуална книжарница www.liraprint.com, Потребителят се задължава да предоставя вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма. Издателство „Лира принт“ не носи отговорност за некоректно попълнени от Потребителя данни при последващото обработване и изпълнение на заявката.

4. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички стоки на www.liraprint.com, след като извърши процеса на регистрация. За успешно извършената регистрация потребителите получават електронно съобщение с изрично потвърждение на регистрацията.

5. С оглед сигурността и защитата на своите потребители, издателство „Лира принт“ уведомява родителите, че предлаганите продукти са предназначени за масовата аудитория. В този смисъл изцяло отговорност на родителите е определянето на подходящите продукти за ползване от страна на техните деца.

6. Издателство „Лира принт“ не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие, в резултат на или поради изчерпване на продуктите, включително невъзможност за използване на сайта поради технически проблеми, профилактика и др.

7. Издателство „Лира принт“ не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва: име, e-mail адрес, професия, лични интереси, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същия предоставя доброволно при закупуване стоките на издателство „Лира принт“.  

2. Потребителят има право на достъп, поправка и промяна на собствените си Лични данни, които е въвел при регистрацията на сайта: www.liraprint.com или които са станали негово достояние при използване на Виртуална книжарница на сайта. В случай на промяна в регистрационните данни, потребителят следва да ги актуализира в срок от 7 работни дни, в противен случай издателство „Лира принт“ не носи отговорност за реализиране на поръчката при условията на непоправените или неактуализираните  регистрационни данни.

3. Приемайки настоящите Общи условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от лицето, обработващо личните данни в издателство „Лира принт“, както и личните данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг. Издателство „Лира принт“ изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се предоставят на трети лица за рекламни и промоционални цели.

4. С приемане на настоящите Общи условия потребителят се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство.

5. Издателство „Лира принт“ полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Потребителите. При събирането,  обработването и съхраняването на личните данни издателство „Лира принт“ стриктно съблюдава българското законодателство и подхожда с отговорност към предоставените му от потребителите лични данни.

6. Достъпът и ползването от потребителите на социалните мрежи - Facebook, Tweeter, YouTube, Google +, Instagram, и други изискват отделна регистрация и приемане на общите условия на съответните интернет страници и издателство „Лира принт“ не носи отговорност за защита на личните данни при приемане условията на тези сайтове.

VI. ЦЕНИ

1. Издателство „Лира принт“ има право да обявява намаления от цените на предлаганите книги за определен период, като това ще бъде обозначено по следния начин: чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана или  чрез посочване на процент на намалението, като новата цена се поставя до старата цена, която е зачертана.

2. Извън намаленията по т. 1 от настоящия раздел, издателство „Лира принт“ има правото да променя цените по собствена инициатива в случаите, когато е налице нова цена на съответната книга, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.

3. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта към момента, в който е завършена поръчката, независимо дали тази цена е по-ниска или по-висока от променената впоследствие.

4. При допуснати технически грешки в данните, въведени за потребителя във Виртуалната книжарница, издателство „Лира принт“ има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

VII. АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА. ОТКАЗ ОТ СТОКА. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

В съответствие с българското законодателство (чл. 50 от ЗЗП), клиентът може в 14-дневен срок от получаване да се откаже от направена поръчка, като www.liraprint.com се задължава да върне обратно получената сума. Заплатената сума се връща на клиента до 14 дни след връщане на отказаните книги, закупени на адреса на www.liraprint.com, като сумата се изпраща по куриер или по пощата.

При заплащане с банкова карта Visa/Mastercard сумата се възстановява по картата, от която е направено плащането. Върната стока се приема само ако е в подходящ търговски вид. 

Срокът за връщане на стоката е не повече от 14 дни от получаване на пратката. При отказ от поръчка, книгите следва да са в запазен търговски вид. Разходите по връщането на поръчаните книги са за сметка на клиента.

Отказ можете да направите, като ни пишете на електронна поща office@liraprint.com или като попълните стандартния формуляр за отказ: 

https://liraprint.com/index.php?route=account/return/add

и го изпратите по електронен път. 

Пратката, с която се връща поръчката, трябва да съдържа: посочен номер на поръчка, всички документи, които са съпътствали пратката при получаването й, три имена, банка и банкова сметка (ако желаете да възстановим сумата по банкова сметка).

Формуляр за отказ може да попълните и ТУК:

https://liraprint.com/index.php?route=account/return/add.
 
VIII. ДРУГИ

1. Издателство „Лира принт“ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните стоки без предварително известяване.

2. Издателство „Лира принт“ си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения – покани за покупка, свързани с нови стоки и услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

3. Издателство „Лира принт“ не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Общи условия.

IX. ОТГОВОРНОСТ

1. Издателство „Лира принт“ се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

2. Издателство „Лира принт“ не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

3. Издателство „Лира принт“ не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от потребителски компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайтът.

4. Издателство „Лира принт“ не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до ползването на уебсайта.

X. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

1. За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

2. Всички спорове, отнасящи се до тези Общи условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и/или по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

3. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на Интернет страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в сайта на издателство „Лира принт“, натискане на електронна препратка и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Настоящите Общи условия на Издателство „Лира принт“ влизат в сила от датата на публикуването им и са достъпни на официалния сайт на издателството на следния WEB адрес: www.liraprint.com.