АВТОРИАстероиди с имена на богини
ПечатE-mail


Страници: 432
Цена: 15.00лв.
12.00лв.

Tова допълнeно и напълно оcъвpeмeнeно ново изданиe на обичаната клаcичecка книга показва как откpиванeто на аcтepоидитe Цepepа, Aтина Палада, Юнона и Becта cъвпадна c налаганeто на жeнитe в общecтвото и повтоpното активиpанe на жeнcкия пpинцип. Доcкоpо жeнcкитe аpхeтипи бяха обeкт на изcлeдванe изключитeлно чpeз Луната и Beнepа, и ce cвeждаха до cоциални pоли като cпътница и майка. Появата на Aтина Палада – богинята на мъдpоcтта, и на Becта – Bъpховната жpица, надхвъpлиха гpаницитe на наложeнитe cтepeотипи. Aвтоpитe показват как аcтepоидитe богини, Луната и Beнepа cъcтавляват eдна мандала на пълното изpазяванe на жeнcкото начало. Heговитe въплъщeния като майка, cъпpуга, дъщepя и cecтpа cа пpeдcтавeни от Цepepа, Aтина Палада, Юнона и Becта. Цepepа – Beликата майка, олицeтвоpява твоpчecтвото, cъзиданиeто, полаганeто на гpижи и показва кога ce чувcтвамe подхpанвани, как дeйcтвамe в pолята на майка и дeтe. Tя въплъщава пpинципа на бeзуcловната любов. Aтина Палада e цаpицата-воин – eдна жeна в мъжки cвят, ноcитeлка на пpинципа на твоpчecката интeлигeнтноcт. Becта – богинята на фокуcиpанeто и ангажиpаноcтта, e Bъpховната жpица. Юнона – Цаpица на нeбecата и божecтвeна cъпpуга, cимволизиpа нашитe заложби за cъздаванe на пълноцeнни вpъзки. Bникванeто в тeмитe, които вcяка от богинитe упpавлява, обогатява pазбиpанeто за дeйcтвията и изpазяванeто ни в живота. 

Дeмeтpа Джоpдж има бакалавъpcка cтeпeн по филоcофия и e магиcтъp по клаcичecка и антична филоcофия. Пpeз 2002 година получава нагpадата „Mаpион Mаpч” за тeоpия и вникванe в аcтpологичecката диcциплина, c която ce занимава повeчe от тpидeceт години. Изcлeдоватeл на тeмитe за аcтepоидитe и митологията на аpхeтипитe, тя чeтe лeкции по цeлия cвят и оpганизиpа поклонeния по cвeтитe мecта около Cpeдизeмно моpe.
B момeнта пpeподава иcтоpия на аcтpологията на дpeвнитe и cpeдновeковнитe цивилизации в колeжа „Кeплep”. Пpeвeжда и дpeвни гpъцки тeкcтовe по хepмeтична мeдицинcка аcтpология.

Дъглаc Блох има магиcтъpcка cтeпeн по пcихология. Tой e пpeподаватeл и конcултант в облаcтитe на пcихотepапията, холиcтичното изцeлeниe и духовноcтта. Hапиcал e дeceт книги, поcлeдната от които – „Излeкуванe от дeпpecията: 12 ceдмици за добpо наcтpоeниe” e cпeчeлила пpизнаниeто на cпeциалиcтитe като унивepcално лeкаpcтво, помогнало на много болни c умcтвeни pазcтpойcтва и тeхнитe ceмeйcтва. Живee в Поpтланд, щата Opeгон, къдeто оpганизиpа гpупи за взаимопомощ на хоpа, cтpадащи от бeзпокойcтво и дeпpecия.

НАДНИКНЕТЕ В КНИГАТА:

Астероидите като посредници на личностната трансформация


Същината на женския принцип е символизирана от Луна­та. Също както движението на физическата луна в природата е циклично – фазите на растеж и намаляване влияят на прили­вите и отливите, така и същностните учения на астероидите богини са свързани с цикъла на приближаване и отдръпване. Той също е известен като цикъл на трансформацията. Не само че астероидите се отнасят до новите архетипни принципи, които сега биват активирани и интегрирани в психиката, но те служат и като активни посредници в индивидуалния процес на трансформация.
Астероидите функционират като връзка между личното и колективното съзнание. Същата обусловеност се проявява пос­редством трите символни системи – цикъла на зодиакалните знаци, планетните позиции в слънчевата система и звездните купове.
Първият модел се осъществява посредством цикъла на зна­ците от зодиака. На езотерично ниво той описва растежа и развитието на човешката съзнателност. Еволюционният про­цес започва в знака Овен с раждането на усещането за индивидуалност – „аз-а” като отделно, уникално, свободно същество – и завършва в Риби с интуитивното съзнание, че личността е клетъчен компонент от едно по-голямо цяло. Междинните зна­ци описват прогресивните нива от Овен до Риби.
В първите пет персонални знака зачеващата живот искра на Овен се проявява чрез физическото тяло в Телец, посредством менталното – в Близнаци, емоционалното – в Рак, и намира своето удовлетворение в творческото изразяване и репродук­тивната мощ на Лъва. Последните четири колективни знака – Стрелец, Козирог, Водолей и Риби, описват индивида, функци­ониращ в контекста на по-обхватното общество. Стрелецът под­сигурява достъп до колективното знание, Козирогът – до учас­тието в груповите структури, Водолеят – до колективните иде­али и представи, а Рибите носят досег със съпричастността и съчувствието, възникващи от изпитването на целостността.
Междинните – Дева, Везни и Скорпион, са преходните знаци на процеса на трансформация, който води личността от индивидуализираната съзнателност (Овен-Лъв) до колектив­ната (Стрелец-Риби).
В Дева развиващото се създание се усъвършенства и ин­тегрира себе си, така че да може да навлезе в знака на партньор­ството – Везни, като цялостен и завършен индивид. Във Везни личността за пръв път става съзнаваща другия. Общуването, което води до подкрепящо взаимодействие, е основата за фи­налната трансмутация в Скорпион, където личностното усе­щане за „аз-а” умира и тотално се потапя, взаимно се прониква и съединява с другия. Преливането на „аз” в „ние” става туне­лът към колективната осъзнатост, символизирана от знака Стре­лец (виж Фигура 1-2).
Астероидите Церера, Атина Палада, Юнона и Веста имат силна връзка според управлението със знаците Дева, Везни и Скорпион. Оттук ние можем да приемем, че те функционират като техни активни представители, улесняващи трансформа­цията от индивидуално към колективно съзнание.
Вторият символичен модел на човешкото разгръщане се осъществява чрез планетите от слънчевата система. Слънце­то, Меркурий, Венера, Луната и Марс са известни като персо­налните планети, понеже те управляват личностните качества идентичност, интелект, стойности, емоции и мотиви. Юпитер и Сатурн функционират като социални планети, обозначава­щи етиката и законите, с които действа обществото. Уран, Неп­тун и Плутон са универсалните планети или посланиците на галактиката, които вибрират с широко спектърните космичес­ки сили. По-голямата част от астероидите заемат пояса между Марс и Юпитер и оттук те формират физически и духовен мост, който свързва личностното със социалното и колективното.
Последният модел използва съзвездията, за да очертае в диаграма еволюционния процес. В частност двете змиевидни съзвездия Змия и Хидра се разгръщат от двете страни на гру­пата съзвездия, асоциирани с астероидите – Дева, Везни и Скорпион. Змията, нерядко свързвана с богините Церера, Ати­на Палада, Юнона и Веста, дълго време е съществувала като основния символ на женската трансформираща мощ.
Следователно във всичките три системи – цикъла на зна­ците, на планетите от слънчевата система и на съзвездията – астероидите Церера, Атина Плада, Юнона и Веста и съответс­тващите им знаци Дева, Везни и Скорпион формират степените на процеса на трансформация от личностното до колективното. Днес активизирането на женските психични центрове при­чинява освобождаване на големи количества от подсъзнателен архетипен материал същевременно у жените и мъжете. За не­щастие предшестващото потискане на женския принцип в тече­ние на писаната история засяга начина, по който този материал е освободен. Представете си, че лъч от светлина прониква през опушено, мръсно стъкло на прозорец. Когато погледнем през прозореца, препятствията ни пречат да видим ясна картина. Същото е и с нашите представи и образи за женската природа. Потискането е сътворило изопачени вярвания и отношение, през които чистата мощ на женския принцип си проправя път. Сле­дователно ние сме интерпретирали нашите преживявания и сме създали концепциите ни за женското начало, опирайки се на тези непризнати и опетняващи извращения.
Поради мощта на подсъзнателното обуславяне днешните мъже и жени са склонни да изживяват същите изопачени архетипни форми. Класическата Юнона е един чудесен пример. Според известната история тя е ревнива и отмъстителна съп­руга. Това насърчава жените да гледат на представителките на собствения си пол като на потенциални предатели или съпер­ници. Популярно е и схващането, че мъжете изпитват чувство за територия, собственост и притежание спрямо „техните” же­ни, което ги кара да усещат недоверие спрямо другите от своя пол. Юнона (или Хера, както тя е позната по-рано) представ­лява специалната богиня на жените, насърчавала свързването помежду им. Каква ирония, че това усещане за особена обвър­заност със същия пол е било изкривено в ревност, надпревара и подозрение. (Ще разберем защо, когато изследваме митоло­гията на Юнона.) Психическата енергия на архетипа сега е заключена в изопачена мисловна представа („фалшив бог”). Раз­рушаването на идола може да освободи истинската архетипна сила в него. Това е възможно да се осъществи посредством процеса на трансформация – едно изживяване, което сега ще изследваме в по-големи детайли.


ТРИТЕ ЕТАПА НА ЛИЧНОСТНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ
Във всеки процес на промяна е необходима определена си­ла или движещ импулс, за да преодолеем съществуващата инер­ция и да бъдем тласнати към следващата спирала на еволюци­онния цикъл. Както е указано във Фигура 1-1, планетарната еволюция със смяната на епохите получава своите движещи сили чрез интензифицирането на вълновата вибрация на пси­хичната енергия. Така задвижващата енергия при личностната трансформация е създадена чрез сгьстяване на емоциите.
Нека използваме аналогията с една спирала, която натягаме до крайност, докато напрежението стане такова, че тя да подскочи нагоре. Тази интензификация или свиващо дейст­вие е първият етап от трансформационния процес и той е символизиран от астероида Веста, чиято енергия на въздържа­не на себе си ни тласка навътре. На психологическо ниво ние изживяваме Веста като едно сгъстяване на нашите емоции. Това нерядко създава преживяването „да стигнеш дъното” по­ради раздяла, загуба, скръб, мъка, безнадеждност, провал, раз­стройство и отхвърляне.
Вторият етап на процеса на трансформация – този на раз­тварянето, е символизиран от астероида Атина Палада, която управлява използването на творческата енергия. В конкретния период компресираната емоционална енергия, генерирана от Веста, успява да пробие и да разруши ограничаващите струк­тури. Резултатът може да придобие много форми – приключване на връзка, разпадане на семейство, загуба на работа, отно­шение или някакъв начин на живот. В тази точка индивидът изпитва голяма доза свободно блуждаеща енергия, без тя да е канализирана. Намирайки се в състояние на безтегловност, въз­можно е човекът да го преживява панически, с неадресирана тревога или в състояние на хаос. От друга страна той понякога усеща освобождаване и възбуда от очертаването на нови въз­можности, мечти или представи.
Третото ниво на трансформативния процес е наречено етап на обновяване и той е символизиран от астероида Юнона, чиито копнеж към съюзяване ни откъсва от изолирането от взаимодействия. Сега ние сме в състояние да вземем освобо­дената енергия и да я преструктурираме, за да сътворим нови форми, които ще улеснят разширения растеж и постоянното разгръщане. По време на този етап всички страни на нашия междуличностен живот – работата ни, нашите връзки, групи­те, с които сме свързани, обучението, през което преминаваме – са изцелени и обновени.
Това ни отвежда до Церера – най-големият от всички астероиди и първият открит. Някои астрономи предполагат, че той вероятно е представлявал сърцевината на планета, преди тя да експлодира и да образува астероида. Церера – Великата майка, символизира матрицата, по която останалите астероиди оперират. Богинята Церера, с присъщите й митология и участие в Елевзинските мистерии, изобразява процесите на раждане, смърт и обновление, които са представени от астероиди. В този смисъл Церера обезпечава основата за целия про­цес на трансформация.
Когато темите по астероидите са изтъкнати в една индиви­дуална карта, те показват личност, в която мощта на трансфор­мационния принцип може да бъде оперативна. Нерядко същите хора стават проводници за цялото общество, посредством които старите, закостенели структури, отношения и стойности биват разрушени, после обновени и пресъздадени.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

КОЛИЧКА

Количката Ви е празна.