АВТОРИКомбинацията на звездните влияния
ПечатE-mail


Страници: 272
Цена: 16.00лв.
12.80лв.

Книгата, която държите в ръцете си, наричана още „библията на космобиологията”, е издадена за първи път през 1940 година, а впоследствие е допълвана и многократно преиздавана. Тази творба разяснява развитието на науката космобиология и излага методите на това прогресивно направление в астрологията. Разработката поставя акцент върху космобиологичния характер и съдбата, изследвани чрез тълкуване на звездните тела и други астрономически точки в графика на индивида. Описанията на различните комбинации от срединни точки са добре дефинирани, лесни за следване и прилагане.
Това е основен учебник по космобиология, написан от най-големия изследовател на темата, и би трябвало да бъде под ръка на всеки астролог.

Рейнолд Ебертин е астролог, изследовател, който доразвива и прилага нашироко в практиката си срединните точки и 90-градусовата скала на четвъртата хармоника, залегнали в основата на науката космобиология. Ебертин неуморно поощрява медицинското приложение на астрологията –  като средство за диагностика, превенция и удачен избор на време за насрочване на операции.
Поради многогодишните му изследвания върху връзката между анатомичните съответствия и зодиакалните градуси, и заради обоснованото използване на полупунктовете, Ебертин е смятан за основателя на съвременната космобиология.

„… Интерпретациите на определени планетни съчетания, представени в тази книга, имат за цел да дадат поглед върху предразположението, способностите, аспектите на характера и възможностите на съдбата на индивида. В това отношение те помагат за анализа на човешкото същество от психологическа, медицинска и социологическа гледна точка. Читателят вижда как може да съчетае различните елементи от своята рождена карта, за да оформи значим свой портрет. Това води след себе си съотнасянето на традиционното познание с новите методи на изследване. Тази процедура представлява опит да се създаде връзка между митичната и символичната мисъл и естествените науки, следователно за синтезиране на древната астрологическа традиция със съвременните психологически схващания…
За разлика от традицията, която повече или по-малко иска да тълкува съдбата, моето начинание се състои в тълкуване на съдбата въз основа на соматопсихичното предразположение или нрава на човека… Интерпретацията на самата рождена диаграма и на житейските събития става по-лесна и по-разбираема, ако човек започне от осъзнаването, че всяко действие е родено от определена емоционална структура и обратно, всяко събитие предизвиква емоционална реакция…”
Рейнолд Ебертин

 

НАДНИКНЕТЕ В КНИГАТА:

Какво е космобиология?

 Космобиологията е научна дисциплина, която се занимава с възможните съответствия между космоса и органичния живот и с влиянието на космическите ритми и движението на звездите върху човека с всичките им потенциали и предразположения, неговия характер и възможните обрати на съдбата; тя изследва и отраженията на тези въздействия и корелации върху цялостния живот на растенията и животните на земята. В това начинание космобиологията използва съвременни методи за научно изследване, като например статистика, анализ и компютърно програмиране. Извънредно важно е обаче с оглед положените научни усилия да не се пренебрегват макрокосмическите и микрокосмическите взаимовръзки, които не се поддават на измерване. Думата космобиология е създадена от австрийския лекар д-р Вирхоф и по-късно е използвана от швейцарския статистик K. E. Крафт за обозначаване на онзи клон от астрологията, който работи върху научни основи и е съобразен с естествените науки. Чрез трудовете на автора на тази книга космобиологията стана извънредно известна в последните четиридесет години благодарение на онези свои аспекти, които я отличават от древната астрология.
Въпреки голямата диагностична стойност на космобиологията в сферите на характерологията и психологията не бива да се забравя, че рождените звездни съчетания на даден индивид се виждат и тълкуват правилно само във връзка с историята на живота му (медицинска история, дом на родителите, братя и сестри, обкръжение, време и обстоятелства, в които живее, религия, обноски и морал, околна среда и т.н.).
Онези, които се интересуват от консултирането и искат наистина да помагат на хората, търсещи съвет, от една страна, ще констатират, че няма да могат да минат без космобиологичната и космопсихологическата диагностика, след като вече са се запознали с методите им; от друга страна, ще намерят, че сериозно обоснованото психологическо и медицинско познание е съществено за правилната оценка и интерпретация на значимостта на всичките индивидуални фактори, съдържащи се в рождената карта.


Себепознание чрез космобиологията

 Интерпретациите на определени планетни съчетания, представени в тази книга, имат за цел да дадат поглед върху предразположението, способностите, аспектите на характера и възможностите на съдбата на индивида. В това отношение те помагат за анализа на човешкото същество от психологическа, медицинска и социологическа гледна точка. Читателят вижда как може да съчетае различните елементи от своята рождена карта, за да оформи значим свой портрет. Това води след себе си съотнасянето на традиционното познание с новите методи на изследване. Тази процедура представлява опит да се създаде връзка между митичната и символичната мисъл и естествените науки, следователно за синтезиране на древната астрологическа традиция със съвременните психологически схващания.
Например в древните култури, митове, религии и легенди Слънцето се смята за символа на живота. В индивидуалната рождена карта се правят изводи за силата и вида на жизнеността на индивида в зависимост от позицията на Слънцето в знаците на зодиака и неговите аспекти към другите звездни тела. Освен това Слънцето представлява мъжкия принцип в рождената карта, Луната – женския принцип, а съзнателността и несъзнателността също се приписват на тези две звездни тела.
За разлика от традицията, която повече или по-малко иска да тълкува съдбата, моето начинание се състои в тълкуване на съдбата въз основа на соматопсихичното предразположение или нрава на човека. Докторът по медицина барон фон Кльоклер споделя моето виждане и за негова чест той критически изследва и освобождава астрологията от окултизма. Доктор Кльоклер пише следното:
„Днешният човек сериозно възразява срещу обуславянето от съдбата, което днес не се възприема като ясно изразено и причинно обусловено. От друга страна, това би могло да бъде изпълнимо до известна степен, в края на краищата, ако човек взема под внимание онези преживявания, които са контролирани от психологическото обуславяне на човека. Всеки, който дори малко помисли върху вътрешните взаимоотношения, не може да отрече, че характерът, а не толкова способностите, е основната сила на съдбата. Човек не бива да обвинява астролозите, ако те се опитват да разплетат нишките, свързващи съдбата с характера. Тази тенденция е във висша степен научна...“ „Астрономическите предположения за възможни факти, отнасящи се до физическото и емоционалното състояние на човека, ми се струват много по-надеждно установени, отколкото всички други; следователно съдбите, които може да бъдат изведени от такива взаимоотношения, изглеждат изразени възможно най-ясно“.
Интерпретацията на самата рождена диаграма и на житейските събития става по-лесна и по-разбираема, ако човек започне от осъзнаването, че всяко действие е родено от определена емоционална структура и обратно, всяко събитие предизвиква емоционална реакция.
Така че не е важно да изтъкнем определени събития в съдбата на човека – което може да доведе до неправилни прогнози, тъй като винаги има преобладаващи влияния, които не можем да определим, – а е важно това, че благодарение на определени астрономически конфигурации можем да възприемем или да различим специфичното състояние на душата на човека. Например, ако трябва да вземем предвид съвпада със Сатурн, транзитиращ над рождената Луна, някои традиционни правила показват „болест“, докато други сочат „смърт на майката или съпругата“ или „трудни обстоятелства в домашния живот“ и т.н. Но във всеки случай тук трябва да се справяме с емоционална (Луна) депресия (Сатурн) или емоционално потискане, или тъжно настроение. Подобно емоционално състояние може да бъде диагностицирано с известна сигурност, но не и събития като болест, смърт и т.н.
Тук е важно да вземаме предвид това, че всяко съчетание в космограмата, от една страна, може да бъде значимо изтълкувано само във връзка с другите съчетания; от друга страна, сведенията за възрастта, пола, актуалните житейски обстоятелства, възпитанието и т.н. са съществени, за да оформим вярна картина и следователно да дадем правилен съвет и помощ.
Поради тази причина е необходимо да съотнасяме един с други елементите на тълкуванието, възникващо от различните конфигурации, точно както набор от различни взаимосвързани научни формули.
С известни резерви можем да уподобим астрологическото съответствие с качествените описания на различните елементи в химията (твърдост, валентност, скорост или потенциал на ефективност и проява и т.н.). Въпреки това не е възможно органичните или емоционалните състояния да бъдат изразени в такива точни математически формули, каквито се използват в химията. Такава формулировка би означавала, че биологията и психологията вече са успели да изразят органичните и емоционалните процеси чрез точни формули.
Макар че Кльоклер вече много ясно изтъкна връзката на звездите с биологичните, органичните, психологическите и социологическите елементи, тези класификации са подредени в нова форма съобразно връзките или аспектите между звездите.
Терминът „аспект“ означава ъгловото разстояние между две звезди, или както го изразява Кеплер: „Аспект е геометричното съчетание на два планетни светлинни лъча, които се събират тук на Земята“. Вътрешната природа на аспектите е ясно демонстрирана от д-р Валтер Кох в неговата „Доктрина на аспектите“. Кох дава следното обяснение в своята книга: „Каквито и ъгли да образуват две планети някъде другаде във вселената, това няма значение за геоцентричната гледна точка на хороскопа и обратно, аспект към Земята не влияе на самите планети. Аспектните ъгли са истински само когато се разглеждат от Земята; свързани са с човека, който ги гледа. Те са еднакво големи навсякъде на Земята. Дистанцията на планетите, образуващи аспекта, не е важна. Аспектът става ефективен или силен, когато е точен, следователно когато се вмества в идеалния геометричен модел и изразява състоянието на хармония в пропорция, символизираща аспекта и в неговото числено определение“ (loc. cit). Човек различава следните мажорни аспекти: съвпад (0°), полуквадрат или октил (45°), секстил (60°), квадратура (90°), сескиквадрат или триоктил (135°) и опозиция (180°).
Макар че човек може да прочете повече или по-малко предписващи правила, нерядко многословни, за всеки отделен аспект в повечето старомодни астрологически наръчници по тълкуване, в този труд различните елементи на интерпретацията, свързани със звездните тела, са съчетани едни с други. Така например комбинацията Слънце/Луна означава „дух и душа, съзнателни и несъзнателни влияния, жизнена сила и чувство, мъж и жена“. От горните комбинации може да се изведат психологически съответствия в положителен смисъл (+): хармоничен характер, вътрешно равновесие, и в отрицателен смисъл (–): вътрешно недоволство, неуравновесено поведение и т.н.
Символите „+“ и „–“ са избрани нарочно, за да се избегнат термините „благоприятно“ и „неблагоприятно“, които стават все по-старомодни в съвременната астрология. Досега квадратурите и опозициите се смятаха за неблагоприятни, а секстилите и тригоните – за благодатни. Но опитът показва, че подобна употреба невинаги е правилна.
Много пъти съм се опитвал да обясня разликата по следния начин – че секстилите и тригоните означават състояние на нещата, докато квадратурите и опозициите съответстват на действие или събитие. Кох казва напълно правилно, че в съвременната научна астрология всички аспекти трябва да се разглеждат еднакво, само че тяхната сила или въздействие може да бъдат по-големи или по-малки в зависимост от обстоятелствата. Той предпочита да дели аспектите на меки (секстил, тригон) и твърди (квадратура, опозиция).
Мнозина читатели може да се запитат при какви обстоятелства да прилагаме положителното тълкувание и при какви – отрицателното. Подобна оценка зависи от цялостното проучване и преценка на пълната рождена карта, без която не е възможно да установим начин на действие. Информацията по този въпрос в наличната астрологическа литература, която може да се ползва, също е много малко.
Нека да вземем като пример опозицията на Венера и Юпитер в хороскопа на Гьоте и да се запитаме как да я оценим. По-нататък в тази книга се дават следните ключови думи: „радост от любовта, щастие в любовта“.
За психологическото съответствие се дават следните термини:
+ сърдечна топлота, любезност, такт, привлекателни маниери, харесва се на околните, хармонични отношения с другите хора, много проницателна оценка на формата.
– тенденция към спокойствие, комфорт или удобство, небрежност, неправилно поведение в любовните отношения, самомнение, разточителност, прекалено подчертан емоционален живот.
Тук също намираме различни потвърждения. Предвид неговото неправилно поведение в любовта и чувствата трябва да цитираме само отношението му към Фридерике от Зезенхайм, от което Гьоте е страдал дълго време. Следователно сме принудени да си извадим заключението, че до известна степен тук се проявяват и положителните, и отрицателните индикации. Може би има и други фактори, които да се вземат предвид, но те не може да бъдат изведени от рождената диаграма, като например родители и дом, възпитание и образование, професия, призвание и позиция и така нататък.
Венера в Дева често показва стремеж към морална чистота (вж. Космическа психология), Юпитер в Риби сочи тенденция към алтруизъм, разбиране на другите хора и оценяване на красотата, хармонията и изкуството. И ако още се вземе под внимание тригонът към Юпитер от Нептун в Рак, секстилът към Венера и други звездни съчетания, които няма как да бъдат изброени тук, следва, че опозицията между Венера и Юпитер ще се изразява положително, а не отрицателно. По-нататъшните обяснения ще докажат, че картината на характера и тенденцията на съдбата ще спечелят откъм яснота и ще позволят тълкуване само ако съгласуваме и обединим няколко елемента на интерпретацията.
Доколкото изглежда необходимо, интерпретациите на съвпада (C) са дадени отделно. Биологичните и органичните съответствия на звездните и планетните двойки, доколкото е известно на автора, още не са били изложени някъде изцяло. За тази работа е необходимо сътрудничеството на квалифициран лекар. Аз съм особено задължен на доктор Х. Г. Мюлер-Фрейвалд, който прегледа ръкописа ми и даде ценна допълнителна информация. Следват неговите собствени встъпителни забележки.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

КОЛИЧКА

Количката Ви е празна.