АВТОРИПредсказателна астрология
ПечатE-mail


Страници: 382
Цена: 17.00лв.
13.60лв.

Ведическата астрология, наричана още Джьотиш, е традиционната астрология на Индия и нейната задълбочена йогийска философия. Тя притежава една изключително точна предсказателна стойност и задълбочено тълкувание на житейските промени, разкривайки тайните на кармата и съдбата.
„Индийска предсказателна астрология” е съвременно класическо произведение по ведическа астрология, съдържащо всички основни аспекти на нейната философия, произход и практика, включително примери за тълкуване на карти и методи за балансиране на планетните влияния – например мантри и терапия с полускъпоценни камъни. Това издание е второ – преработено и допълнено.

Дейвид Фроли е автор на повече от двадесет книги за духовната мъдрост на Индия, където той е признат за пандит и ведически учител. Под покровителството на Доктор Раман той е награден със званията Индийски Ковид и Вашаспати от Индийския Съвет по астрологични науки. Той е президент на Американския съвет по индийска астрология и директор на Американския институт за ведически изследвания. На българския читател е известен с книгите „Тантра Йога и богините на мъдростта” и „Йога и Аюрведа. Самоизцеление и самореализация”.

„Индийска предсказателна астрология” е чудесно въведение във ведическата астрология и – което е най-важното – представя ясно нейните духовни и йогически основи. Аз препоръчвам тази книга на всеки заинтересован да надникне в тази задълбочена система за анализ на битието."
Чакрапани Улал, световноизвестен ведически астролог

 

НАДНИКНЕТЕ В КНИГАТА:

                        ЧАСТ I

                   Ведическата визия

                        Слънце

Стоейки върху лотос с блясъка на червен лотос, създателят на деня, учителят на света, който има две ръце, с лотос в едната, чието превозно средство е кон със седем глави, и носи украшение във вид на корона с рубин на главата си, прави жеста, с който се раздават благини – дано Божественото Слънце винаги да ни раздава своята милост.


                    Химн към планетите
                        от Вяса

1.  Прекланям се пред Слънцето, което има блясъка на червен хибискус, мощта на възприятието, на необятното сияние, което разпръсква мрака, заличава всички грехове, създателят на деня.

2.  Прекланям се пред Луната с цвета на йогурт, на морска черупка или на сняг, която се издига от океан от мляко, а Шива я носи като корона на главата си.

3.  Прекланям се пред Марс, роден от недрата на Земята, който има красивата яркост на светлината, божествената младост, и носи копие в ръката си.

4.  Прекланям се пред Меркурий, тъмен като цветето ПРИЯНГУ и с неравна форма, интелигентния син на Луната, надарен с нежна природа.

5. Прекланям се пред Юпитер, учителя на боговете и предсказателите, който има блясъка на златото, надарен е с мъдрост – управител на трите свята.

6. Прекланям се пред Венера, с красивия блясък на заснежена планина, която е върховният учител на демоните и обяснява всички свещени текстове.

7. Прекланям се пред Сатурн, тъмносин на цвят, роден преди Бога на смъртта – син на Слънцето и сянката.

8. Прекланям се пред Раху, само с половин тяло, много храбър, който потиска Слънцето и Луната и е роден от утробата на лъв.

9. Прекланям се пред Кету, чиято глава са звездите и планетите, който има тъмния блясък на цветето ПАЛАША и е свиреп и ужасен по природа.


ЧЕ­ТИ­РИ­ТЕ СТРЕ­МЕ­ЖА В ЖИ­ВО­ТА
Ве­ди­чес­ка­та на­у­ка раз­поз­на­ва че­ти­ри стре­ме­жа или це­ли в чо­веш­кия жи­вот: ка­ма, ар­та, дхар­ма и мок­ша. Ка­ма оз­на­ча­ва „же­ла­ние” и се от­на­ся до нуж­да­та ни от емо­ци­о­нал­но и чув­с­т­ве­но осъ­щес­т­вя­ва­не в жи­во­та. Ка­то та­ко­ва мо­жем да го на­ре­чем „за­бав­ле­ние”. Всич­ко, ко­е­то пра­вим в би­ти­е­то, тряб­ва да бъ­де из­точ­ник на щас­тие, а не да при­чи­ня­ва мъ­ка на вся­ко жи­во съ­щес­т­во.
Ар­та оз­на­ча­ва „пос­ти­га­не на це­ли”, но се от­на­ся по-спе­ци­ал­но до при­до­бив­ка­та на цен­ни пред­ме­ти и за­то­ва та­зи ду­ма мо­же да бъ­де тъл­ку­ва­на ка­то „бо­гат­с­т­во”.
Дхар­ма оз­на­ча­ва „прин­цип” или „за­кон” и съ­от­вет­с­т­ва на не­об­хо­ди­мост­та ни от по­чит и приз­на­ние. Мо­жем да ка­жем, че та­зи ду­ма з­на­чи и „приз­ва­ние”, тъй ка­то имен­но та­ка на­ша­та кул­ту­ра тъл­ку­ва та­зи не­об­хо­ди­мост. Все­ки от нас има нуж­да да бъ­де приз­нат за оно­ва, ко­е­то умее да пра­ви, та­ка че да доп­ри­на­ся­ме за об­щес­т­во­то, без да по­каз­ва­ме кои сме всъщ­ност.
Мок­ша оз­на­ча­ва „ос­во­бож­да­ва­не” или „сво­бо­да” и се от­на­ся до не­об­хо­ди­мост­та ни от ду­хов­но из­рас­т­ва­не, включ­ва­що пре­въз­ход­с­т­во над три­те по-нис­ши стой­нос­ти. Че­ти­ри­те це­ли се на­ри­чат „дхар­ма”, тъй ка­то ду­ма­та оз­на­ча­ва още и „фун­да­мен­та­лен прин­цип”. Мок­ша или ос­во­бож­да­ва­не е най-вис­ша­та дхар­ма.
Ве­ди­чес­ка­та ас­т­ро­ло­гия приз­на­ва ва­лид­ност­та на че­ти­ри­те стре­ме­жа в жи­во­та и е ори­ен­ти­ра­на да ни улес­ня­ва в осъ­щес­т­вя­ва­не­то на все­ки един от тях. И все пак пър­ви­те три: за­бав­ле­ние, бо­гат­с­т­во и ка­ри­е­ра са под­чи­не­ни на пос­лед­на­та не­об­хо­ди­мост – ду­хов­но­то ос­во­бож­де­ние. То е най-важ­на­та и съ­щес­т­ве­на цел за все­ки чо­век, за ин­ди­ви­ду­ал­но­то би­тие. Без не­го дру­ги­те стре­ме­жи ня­мат ис­тин­с­ко зна­че­ние. Те слу­жат ка­то сред­с­т­ва за пос­ти­га­не на един край, но не за край на са­ми­те тях. Вед­нъж раз­бе­рем ли го, ние не ще бъ­дем вприм­че­ни в тях, а са­мо ще ги из­пол­з­ва­ме за по-на­та­тъш­но ду­хов­но из­рас­т­ва­не.
Ка­то ос­но­ва за че­ти­ри­те жи­тейс­ки стре­ме­жа ас­т­ро­ло­ги­я­та се об­ръ­ща към не­об­хо­ди­мост­та от здра­ве или сво­бо­да­та от бо­лес­ти. То­ва е ос­но­ва­та на всич­ки стре­ме­жи в жи­во­та, за­що­то без здра­ве как­во дру­го мо­жем да осъ­щес­т­вим? И все пак здра­ве­то е не са­мо фи­зи­чес­ко, то е и ду­шев­но. Та­ка ас­т­ро­ло­ги­я­та тряб­ва да взи­ма пред­вид как­то фи­зи­чес­ка­та кон­ди­ция, та­ка и пси­хо­ло­ги­чес­ко­то бла­го­със­то­я­ние ка­то сред­с­т­ва за пос­ти­га­не­то на всич­ки це­ли в жи­во­та. Сле­до­ва­тел­но ме­ди­цин­с­ка­та и пси­хо­ло­ги­чес­ка­та ас­т­ро­ло­гии са, след ду­хов­на­та ас­т­ро­ло­гия, мо­же би най-важ­ни­те кло­но­ве.
Те­зи че­ти­ри стре­ме­жа са пи­ра­ми­да, на чий­то връх е ос­во­бож­да­ва­не­то. Все­ки е пред­наз­на­чен да под­по­ма­га дру­гия. Ние има­ме нуж­да да бъ­дем щас­т­ли­ви, за да фун­к­ци­о­ни­ра­ме изоб­що. Не­об­хо­ди­ми са ни ре­сур­си, ко­и­то да ни под­си­гу­рят спо­койс­т­вие и мир­но съз­на­ние. Нуж­да­ем се от приз­на­ва­не­то и одоб­ре­ни­е­то на дру­ги­те, за да осъз­на­ем на­ше­то приз­ва­ние и нак­лон­нос­ти. Въп­ре­ки то­ва по­ве­че­то от нас са вприм­че­ни от низ­ши­те це­ли и не за­чи­тат по-вис­ша­та. До­ри прес­лед­ва­не­то на вис­ша цел чес­то е прик­рит стре­меж към по-низ­ша. В име­то на Бо­га ние мо­же все още да тър­сим удо­вол­с­т­вие, власт или сла­ва. Ас­т­ро­ло­ги­я­та чес­то ни пра­ви за­лож­ни­ци на те­зи низ­ши стре­ме­жи. За­що­то, за да кул­ти­ви­ра ду­хов­на­та си ця­лос­т­ност, ас­т­ро­ло­ги­я­та тряб­ва да раз­поз­нае пра­вил­на­та ори­ен­та­ция на стре­ме­жи­те в жи­во­та...

ПЛА­НЕ­ТИ­ТЕ КА­ТО БЛА­ГОТ­ВОР­НО ИЛИ НЕБ­ЛА­ГОП­РИ­ЯТ­НО ВЛИ­Я­НИЕ
Дъл­го вре­ме пла­не­ти­те би­ва­ха кла­си­фи­ци­ра­ни спо­ред то­ва да­ли вли­я­ни­е­то им е бла­гоп­ри­ят­но или неб­ла­гоп­ри­ят­но. То­ва по оп­рос­тен на­чин се пред­с­та­вя­ше ка­то доб­ро или ло­шо – в за­ви­си­мост от мо­ра­лис­тич­на­та пред­с­та­ва за те­зи ка­те­го­рии. Та­ка се стиг­на до сте­ре­о­ти­пен, осъ­ди­те­лен и мо­ра­лис­ти­чен на­чин на мис­ле­не, ся­каш жи­во­тът не е ни­що дру­го ос­вен шко­ла за въз­мез­дие и на­ка­за­ние, и се раз­п­рос­т­ра­ни пог­решно­то схва­ща­не, че звез­ди­те ня­мат по-вис­ша цел от та­зи да раз­да­ват пра­во­съ­дие за крив­на­ли­те от пра­вия път смър­т­ни. И все пак зад те­зи схва­ща­ния, ко­и­то ос­та­ват по­лез­ни и важ­ни, има из­вес­т­на ис­ти­на.
В по­ве­че­то слу­чаи бла­гоп­ри­ят­ни­те не­бес­ни те­ла уве­ли­ча­ват, на­сър­ча­ват, раз­ши­ря­ват или до­веж­дат до осъ­щес­т­вя­ва­не ра­бо­ти­те на пла­не­ти­те, зна­ци­те и до­мо­ве­те, на ко­и­то вли­я­ят. Неб­ла­гот­вор­ни­те не­бес­ни те­ла, от дру­га стра­на, в по­ве­че­то слу­чаи на­ма­ля­ват, пре­чат, ог­ра­ни­ча­ват или раз­ру­ша­ват ак­тив­ност­та на пов­ли­я­ните от тях пла­не­ти, зна­ци и до­мо­ве. В по-ши­рок сми­съл мо­же да се ка­же, че злов­ред­ни­те пла­не­ти при­чи­ня­ват бо­лес­ти, труд­нос­ти, за­ба­вя­ния, кон­ф­лик­ти, раз­дя­ла, бед­ност и стра­да­ние. Бла­гот­вор­ни­те – нап­ро­тив – да­ря­ват здра­ве, спо­койс­т­вие, ком­форт, мир, хар­мо­ния, изо­би­лие и щас­тие. Но в дейс­т­ви­тел­но­то пред­с­ка­за­ние пла­нет­ни­те вли­я­ния се ком­би­ни­рат по мно­го раз­лич­ни на­чи­ни.
Неб­ла­гот­вор­ни­те пла­не­ти мо­гат да фун­к­ци­о­ни­рат по по­зи­ти­вен на­чин, не­ут­ра­ли­зи­рай­ки не­га­тив­ни­те фак­то­ри в кар­та­та (нап­ри­мер бо­лест или бед­ност). Та­ки­ва при­ме­ри за отрицателни вли­я­ния, за­ли­ча­ва­щи се ед­ни дру­ги в кар­та­та, пред­с­тав­ля­ват го­ля­мо бо­гат­с­т­во. Не са­мо че се пе­че­ли със­то­я­ние, но и се не­ут­ра­ли­зи­рат по­тен­ци­ал­ни стра­нич­ни ефек­ти. По съ­щия на­чин бла­гот­вор­ни­те пла­не­ти мо­гат да вли­я­ят не­га­тив­но. Пре­ка­ле­но мно­го пол­зот­вор­ни фак­то­ри по­ня­ко­га пра­вят хо­ра­та сла­би и за­до­во­ля­ва­щи соб­с­т­ве­ни­те си же­ла­ния, а жи­во­та им – ле­сен, по­вър­х­нос­тен или без пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во.
Във ве­ди­чес­ка­та ас­т­ро­ло­гия при­ро­да­та на пла­не­ти­те ка­то бла­гот­вор­ни и злов­ред­ни не е точ­но оп­ре­де­ле­на. Има два раз­лич­ни на­чи­на за пре­цен­ка. Пър­ви­ят е та­ка на­ре­че­ни­ят те­хен „при­ро­ден ста­тус” – Юпи­тер ка­то бла­гоп­ри­я­тен, Са­турн – злов­ре­ден и т.н. То­ва е глав­ни­ят фак­тор, из­пол­з­ван в за­пад­на­та ас­т­ро­ло­гия. Във ве­ди­чес­ка­та дис­цип­ли­на има вто­ри прин­цип, на­ре­чен „вре­ме­нен ста­тус”, кой­то се оп­ре­де­ля в за­ви­си­мост от зна­ка, уп­рав­ля­ван от ас­цен­ден­та в да­де­на кар­та. При­ро­да­та на пла­не­ти­те ка­то по­зи­тив­на или не­га­тив­на, бла­гоп­ри­ят­на или неб­ла­гоп­ри­ят­на, съ­зи­да­тел­на или раз­ру­ши­тел­на ва­ри­ра спо­ред оп­ре­де­ле­ни­те до­мо­ве, ко­и­то те­зи не­бес­ни те­ла уп­рав­ля­ват по от­но­ше­ние на ас­цен­ден­та. Нап­ри­мер уп­ра­ви­те­лят на ас­цен­ден­та, до­ри той да е Са­турн, ста­ва бла­гот­во­рен по вре­мен­ния си ста­тус (как­то и при ас­цен­дент в Ко­зи­рог). То­ва ще бъ­де об­съ­де­но под­роб­но в гла­ва­та за до­мо­ве­те.
Ос­вен то­ва пла­не­тна­та при­ро­да се про­ме­ня чрез връз­ки­те и ас­пек­ти­те меж­ду пла­не­ти­те, как­то и спо­ред при­ро­да­та на зна­ци­те и до­мо­ве­те, в ко­и­то те са раз­по­ло­же­ни. При­я­тел­с­т­вото и враж­дата меж­ду пла­не­ти­те тук съ­що се взи­мат пред­вид. Пре­об­ла­да­ва­не на вред­ни вли­я­ния и ас­пек­ти мо­же да не­ут­ра­ли­зи­ра ед­но бла­гот­вор­но не­бес­но тя­ло и об­рат­но­то.
Ня­кои ас­т­ро­ло­зи пред­ла­гат тер­ми­ни­те „бла­гоп­ри­ят­ни” и „неб­ла­гоп­ри­ят­ни” да се пре­мах­нат, тъй ка­то зву­че­ли мо­ра­лис­тич­но. За пред­по­чи­та­не, как­то те съ­вет­ват, би мог­ло да се из­пол­з­ват оп­ре­де­ле­ния ка­то „ек­с­пан­зив­ни” и „ог­ра­ни­ча­ва­щи” пла­не­ти, или та­ки­ва, пре­ду­гаж­да­щи съз­да­ва­не или раз­ре­ша­ва­не на труд­нос­ти. И все пак спо­соб­ност­та на зле раз­по­ло­же­ни­те пла­не­ти да нав­ре­дят не би­ва да се под­це­ня­ва. Ни­то пък че вли­я­ни­я­та им мо­гат да бъ­дат мно­го лес­но не­ут­ра­ли­зи­ра­ни. Съ­що та­ка не тряб­ва да се про­пус­ка и спо­соб­ност­та на бла­го­раз­по­ло­же­ни­те пла­не­ти да но­сят не­о­чак­ва­ни пол­зи. Не­бес­ни­те те­ла мо­же и да не фун­к­ци­о­ни­рат по оп­рос­тен на­чин, но те от­ра­зя­ват си­ли из­вън на­шия кон­т­рол, ко­и­то ни из­ди­гат или ни тег­лят на­до­лу – не­що, ко­е­то ние ни­ко­га не бих­ме нап­ра­ви­ли по соб­с­т­ве­но же­ла­ние.
Кои пла­не­ти счи­та­ме за бла­гот­вор­ни или злов­ред­ни за­ви­си от то­ва, ко­е­то ис­ка­ме в жи­во­та...


ДИС­ПО­ЗИ­ТОР­С­Т­ВО
За ед­на пла­не­та се каз­ва, че е дис­по­зи­тор на не­бес­ни­те те­ла, ко­и­то се на­ми­рат в уп­рав­ля­ва­ни­те от нея зна­ци. В по­ве­че­то слу­чаи тя ще влас­т­ва над тях и ще ги ка­ра да фун­к­ци­о­ни­рат спо­ред ней­на­та при­ро­да. Ако нап­ри­мер Са­турн е в Стре­лец, Юпи­тер ще спе­че­ли мощ над не­го и Са­турн ще бъ­де по-мал­ко злов­ре­ден от обик­но­ве­но. Но съ­щев­ре­мен­но Юпи­тер ще за­поч­не да фун­к­ци­о­ни­ра до­ня­къ­де ка­то Са­турн. Ако има ня­кол­ко сил­ни бла­гот­вор­ни и злов­ред­ни пла­не­ти в един знак, при­ро­да­та им мо­же да на­те­жи по­ве­че от тех­ния уп­ра­ви­тел, кой­то ще поч­не да фун­к­ци­о­ни­ра ка­то тях. Ко­га­то нап­ри­мер Са­турн и Марс се на­мирт в Рак – зна­ка на Лу­на­та, то­га­ва све­ти­ло­то мо­же да по­е­ме мал­ко от тях­на­та не­га­тив­на при­ро­да. За да се оп­ре­де­ли да­ли ед­на пла­не­та е бла­гот­вор­на или злов­ред­на, след­ва да взе­мем пред­вид съ­що и то­ва да­ли тя е дис­по­зи­тор на бла­гоп­ри­ят­ни – или об­рат­но­то, пла­не­ти.
С прин­ци­па на дис­по­зи­ция вся­ка пла­не­та е въз­мож­но да за­поч­не да фун­к­ци­о­ни­ра ка­то ко­я­то и да е дру­га. Юпи­тер мо­же да се ак­ти­ви­ра ка­то злов­ред­ни­те Са­турн и Ра­ху, до­ка­то Са­турн – ка­то бла­го­дат­на­та Ве­не­ра. Пла­не­ти­те са точ­ки на пре­да­ва­не и енер­ги­я­та, ко­я­то те из­лъч­ват, за­ви­си от тех­ни­те вза­и­мов­ръз­ки тол­ко­ва, кол­ко­то от да­де­на­та им при­ро­да.
Ед­на пла­не­та мо­же да ста­не кра­ен дис­по­зи­тор на всич­ки ос­та­на­ли в кар­та­та. То­ва се случ­ва, ко­га­то всич­ки пла­не­ти са в зна­ци­те, уп­рав­ля­ва­ни от ед­но-един­с­т­ве­но не­бес­но тя­ло. Та­ка­ва пла­не­та обик­но­ве­но ста­ва мно­го сил­на и чес­то мар­ки­ра пла­нет­ния тип на ин­ди­ви­да...

ЗА­КО­НИ ЗА УП­РАВ­ЛЕ­НИ­Е­ТО НА ДО­МО­ВЕ­ТЕ
Пла­не­ти­те са гру­пи­ра­ни на вре­мен­ни или пре­ход­ни ма­ле­фак­то­ри или бе­не­фак­то­ри в за­ви­си­мост от до­мо­ве­те, ко­и­то уп­рав­ля­ват спря­мо ас­цен­ден­та. Оне­зи, ко­и­то уп­рав­ля­ват бла­гот­вор­ни до­мо­ве, ста­ват пре­ход­ни бе­не­фак­то­ри, гос­по­да­ри­те на злот­вор­ни до­мо­ве се прев­ръ­щат в пре­ход­ни ма­ле­фак­то­ри. По то­зи на­чин в да­де­на кар­та ед­на ес­тес­т­ве­но бла­го­тор­на пла­не­та ка­то Юпи­тер мо­же да ста­не фун­к­ци­о­нал­но злот­вор­на, ако не уп­рав­ля­ва ни­как­ви бла­гоп­ри­ят­ни до­мо­ве.
За гос­по­да­ри­те на три­гон­ни­те до­мо­ве 1-ви, 5-ти и 9-ти ви­на­ги се смя­та, че ве­ща­ят доб­ро. Уп­ра­ви­те­ли­те на ъг­ло­ви­те 4-ти, 7-ми и 10-ти са смя­та­ни за бла­гоп­ри­ят­ни, ако са ес­тес­т­ве­ни ма­ле­фак­то­ри ка­то Марс и Са­турн. И господарите на същите домове се при­е­мат ка­то неб­ла­гоп­ри­ят­ни, ако са ес­тес­т­ве­ни бе­не­фак­то­ри – ка­то Юпи­тер, Мер­ку­рий, Ве­не­ра.
С дру­ги ду­ми, уп­рав­ле­ни­е­то на ъг­ло­ви­те до­мо­ве връ­ща нор­мал­ния бла­гоп­ри­я­тен или злот­во­рен ста­тус на пла­не­ти­те. Гос­под­с­т­во­то на три­гонните, от дру­га стра­на, пра­ви пла­не­ти­те са­мо бла­гоп­ри­ят­ни.
Гос­по­да­ри­те на неб­ла­гоп­ри­ят­ни­те до­мо­ве 3-ти, 6-ти и 11-ти ос­нов­но са злот­вор­ни, тъй ка­то то­ва са до­мо­ве­те на его­из­ма, власт­та, на­си­ли­е­то и бо­лес­ти­те. Гос­по­да­ри­те на неб­ла­гот­вор­ни­те до­мо­ве 2-ри, 8-ми и 12-ти в об­щи ли­нии са злот­вор­ни, но фун­к­ци­о­нал­но са не­ут­рал­ни. При­ро­да­та им за­ви­си от то­ва кои дру­ги до­мо­ве уп­рав­ля­ват пла­не­ти­те им. В то­зи кон­текст зло­чес­ти­на­та от уп­рав­ле­ни­е­то на 8-ми дом е по-го­ля­ма от та­зи на 12-ти или 2-ри. До­ка­то за пла­не­ти­те да е по-опас­но да се на­ми­рат в труд­ни до­мо­ве ка­то 6-ти, 8-ми и 12-ти, то гос­по­да­ри­те на 3-ти, 6-ти и 11-ти про­ек­ти­рат по-от­ри­ца­тел­на си­ла.
Пла­не­ти­те уп­рав­ля­ват по два до­ма с из­к­лю­че­ние на све­ти­ла­та, вся­ко от ко­и­то е гос­по­дар на един дом. По­ра­ди та­зи при­чи­на вре­мен­ни­ят ста­тус на пла­не­ти­те тряб­ва да бъ­де тъл­ку­ван спо­ред зна­че­ни­е­то на два­та до­ма, уп­рав­ля­ва­ни от вся­ка ед­на.
Случ­ва се пла­не­ти да уп­рав­ля­ват и бла­гоп­ри­я­тен, и неб­ла­гоп­ри­я­тен дом, ко­е­то пра­ви вли­я­ни­е­то им сме­се­но. То­ва ще бъ­де доб­ре за ефек­ти­те на по­ло­жи­тел­ния дом, уп­рав­ля­ван от пла­не­та­та, но ло­шо за въз­дейс­т­ви­е­то на от­ри­ца­телния. По то­зи на­чин пла­не­ти­те от­ра­зя­ват двус­мис­ли­е­то, при­съ­що на ас­цен­ден­та и са­мо­то би­тие.
Са­турн при ас­цен­дент Де­ва уп­рав­ля­ва 5-ти и 6-ти дом. Ка­то гос­по­дар на пе­ти дом той ще повлияе бла­гоп­ри­ят­но съз­да­ва­нето на по­ко­ле­ние, твор­чес­т­вото, ин­те­ли­ген­т­ността и пе­чал­бите от сдел­ки. Ка­то уп­ра­ви­тел на шес­ти дом ще има ло­шо въз­дейс­т­вие по от­но­ше­ние на здра­ве­то или враж­да­та. То­ва от­ра­зя­ва при­ро­да­та на ас­цен­ден­та Де­ва, кой­то от ед­на стра­на е на­у­чен на дис­цип­ли­на в дейс­т­ви­е­то си, но е пред­раз­по­ло­жен към бо­лест по­ра­ди пре­ка­ле­на чув­с­т­ви­тел­ност.
Ко­га­то ед­на пла­не­та е гос­по­дар на два до­ма – един бла­гоп­ри­я­тен и един неб­ла­гоп­ри­я­тен – он­зи, кой­то е по-си­лен или по-зна­чим оп­ре­де­ля да­ли ця­лос­т­но­то й въз­дейс­т­вие е пре­ди всич­ко по­лез­но или вред­но. Уп­рав­ле­ни­е­то на да­де­ни до­мо­ве пре­въз­хож­да уп­рав­ле­ни­е­то на дру­ги­те.
Ка­то ця­ло уп­ра­ви­те­лят на ас­цен­ден­та ви­на­ги ве­щае доб­ро, до­ри ако дру­ги­ят дом, кой­то пла­не­та­та уп­рав­ля­ва, е шес­ти­ят или ос­ми­ят. И все пак то­ва злот­вор­но уп­рав­ле­ние опет­ня­ва ста­ту­са му....


ПЛА­НЕТ­НИ ПЕ­РИ­О­ДИ ПРЕЗ ВРЕ­МЕ­ТО
Пла­нет­ни­те пе­ри­о­ди на ве­ди­чес­ка­та дис­цип­ли­на ни да­ват лес­на и из­чер­па­тел­на сис­те­ма за пре­цен­ка на вли­я­ни­я­та на пла­не­ти­те по вре­ме на раз­ви­ти­е­то ни в жи­во­та. Те мо­гат да бъ­дат из­пол­з­ва­ни вмес­то по-тро­ма­вите сис­те­ми на прог­ре­сии и тран­зи­ти, или те да бъ­дат до­ба­ве­ни към тях за до­у­точ­не­ние. Пла­нет­ни­те пе­ри­о­ди ве­ро­ят­но със­тав­ля­ват най-точ­на­та сис­те­ма, ко­я­то по­каз­ва как не­бес­ни­те те­ла раз­п­ре­де­лят ефек­ти­те си във вре­ме­то и през раз­лич­ни­те ета­пи на на­ше­то би­тие. Стру­ва си да има­ме ве­ди­чес­ка кар­та, нап­ра­ве­на са­мо за пла­нет­ни­те пе­ри­о­ди – без тях тъл­ку­ва­не­то не е за­вър­ше­но. Всич­ки ние тряб­ва да зна­ем в кои пе­ри­о­ди се на­ми­ра­ме и да пла­ни­ра­ме хо­да на жи­во­та си спо­ред тях­на­та про­мя­на.
При вся­ко тъл­ку­ва­не ве­ди­чес­ка­та ас­т­ро­ло­гия ви­на­ги взи­ма пред­вид пла­нет­ни­те пе­ри­о­ди. Тя не изис­к­ва до­пъл­ни­тел­на кар­та или до­ри тран­зи­тира­щи­те по­зи­ции на не­бес­ни­те те­ла, за да се ви­ди то­ва, но то е на­ли­це в са­ма­та рож­де­на кар­та и по­ло­же­ни­я­та в нея. Ве­ди­чес­ка­та кар­та ни да­ва спи­сък на пла­нет­ни пе­ри­о­ди, ко­и­то ни за­поз­на­ват нак­рат­ко с раз­ви­ти­е­то на пла­нет­ни­те си­ли през це­лия ни жи­вот. Те­зи пе­ри­о­ди са мно­го по­лез­ни, за да изу­чим сво­е­то би­тие и да пла­ни­ра­ме дъл­гос­роч­ни це­ли. Те мо­гат да ни по­ка­жат важ­ни пре­хо­ди в жи­во­та и ха­рак­те­ра ни. По­ве­че­то от нас пе­ри­о­ди­чес­ки пре­жи­вя­ват ос­нов­ни про­ме­ни. В оп­ре­де­ле­но вре­ме ня­кои хо­ра про­ме­нят лич­ност­та си по дра­ма­ти­чен на­чин. Пла­нет­ни­те пе­ри­о­ди да­ват клю­ча към те­зи съ­би­тия. Ня­кои пе­ри­о­ди мо­гат да се ока­жат тол­ко­ва раз­лич­ни един от друг, че ця­ла­та същ­ност на съд­ба­та, здра­ве­то или лич­ност­та да се про­ме­нят за­ед­но с тях.
За оп­ре­де­ля­не­то на пла­нет­ни­те пе­ри­о­ди се из­пол­з­ват ня­кол­ко раз­лич­ни сис­те­ми. Най-раз­п­рос­т­ра­не­на­та е „Вим­шот­та­ри да­ша” или 120-го­ди­шен ци­къл, ко­я­то ще бъ­де из­с­лед­ва­на тук. Дру­ги важ­ни по­ре­ди­ци да­ша са „Йо­ги­ни да­ша” и „Джай­ми­ни Ча­ра да­ша”, но раз­лич­ни­те ве­ди­чес­ки ас­т­ро­ло­зи из­пол­з­ват до ду­зи­на та­ки­ва сис­те­ми да­ша. Го­ля­ма част от тях при­ла­гат по­ве­че от ед­на по­ре­ди­ца да­ша, но „Вим­шот­та­ри” ос­та­ва най-важ­на­та. Във „Вим­шот­та­ри да­ша” на вся­ка от де­вет­те пла­не­ти е да­ден пе­ри­од в рам­ки­те от 6 до 20 го­ди­ни. Ре­дът е съ­щи­ят ка­то то­зи на уп­рав­ле­ни­е­то на лун­ни­те съз­вез­дия (нак­шат­ри), тъй ка­то пе­ри­о­ди­те се ос­но­ва­ват вър­ху тях...

МЕ­ДИ­ЦИН­С­КА АС­Т­РО­ЛО­ГИЯ
Ме­ди­цин­с­ка­та ас­т­ро­ло­гия е един от ос­нов­ни­те кло­но­ве на ас­т­ро­ло­ги­я­та. По­не­же включ­ва ле­чеб­ни мер­ки за хар­мо­ни­зи­ра­не на пла­нет­ни­те вли­я­ния, тя е мо­же би и най-прак­тич­но­то зве­но. В не­го вли­за ця­ла­та ас­т­ро­ло­гия на из­це­ря­ва­не­то. Ас­т­ро­ло­ги­я­та не е по­лез­на са­мо за обик­но­ве­ни бо­лес­т­ни със­то­я­ния – тя включ­ва съ­що ди­аг­нос­ти­ка и ле­че­ние на за­бо­ля­ва­ния, ко­и­то се не­ле­чи­ми чрез обик­но­ве­ни­те ме­ди­цин­с­ки ме­то­ди. Тя да­ва по-доб­ра кар­ти­на и ме­то­до­ло­гия за спра­вя­не с бо­лес­ти­те, ко­и­то про­из­ти­чат от вът­реш­ни при­чи­ни.
За­бо­ля­ва­ни­я­та – ка­то всич­ки дис­хар­мо­нии в жи­во­та, са свър­за­ни с от­ри­ца­тел­ни пла­нет­ни вли­я­ния. Съ­щес­т­ву­ват ня­кол­ко ме­то­да, чрез ко­и­то те­зи въз­дейс­т­вия мо­гат да бъ­дат хар­мо­ни­зи­ра­ни. Най-важ­ният от тях е те­ра­пи­я­та със скъ­по­цен­ни ка­мъ­ни, ко­я­то се ос­но­ва­ва на ле­че­ни­е­то с цве­то­ве. Скъ­по­цен­ни­те ка­мъ­ни, съ­от­вет­с­т­ва­щи на пла­не­ти­те, на­соч­ват на­но­во тех­ни­те вли­я­ния по по­ло­жи­те­лен на­чин.
Ман­т­ри­те (влас­т­ни­те ду­ми), ян­т­ри­те (ди­аг­ра­ми­те за власт), спе­ци­ал­ни ри­ту­а­ли (пу­д­жа и хо­ма) и дру­ги йо­ги­чес­ки ме­то­ди съ­що са важ­ни. Те ра­бо­тят по­ве­че на ни­во­то на ума. Осо­бе­но ефек­тив­ни са при мен­тал­ни раз­с­т­ройс­т­ва, вклю­чи­тел­но пси­хи­чес­ки дис­ба­лан­си (вър­ху ко­и­то са ос­но­ва­ни по­ве­че­то ум­с­т­ве­ни раз­с­т­ройс­т­ва). Те под­сил­ват аура­та и имун­на­та сис­те­ма, про­чис­т­вай­ки не­га­тив­ни­те окул­т­ни вли­я­ния, ко­и­то включ­ват от­ри­ца­тел­на кар­ма от ми­на­ли жи­во­ти, не­га­тив­ни­те мис­ли на дру­ги­те и ед­ва до­ло­ви­ми, за­мър­ся­ва­щи окол­на­та сре­да ве­щес­т­ва – ка­то ра­ди­а­ция на нис­ко ни­во.
Пла­не­ти­те пред­с­тав­ля­ват ос­нов­ни­те енер­гии, дейс­т­ва­щи в кос­мо­са, пър­вос­те­пен­ни­те си­ли, вли­я­ещи цял жи­вот. Ето за­що би­ти­е­то ни мо­же да бъ­де под­ре­дено та­ка, че да се про­ти­во­пос­та­вя на от­ри­ца­тел­ни­те пла­нет­ни вли­я­ния от на­ша­та кар­та. Пра­вил­ната ди­е­та, точ­ните бил­ки, под­хо­дя­щото мяс­то, в ко­е­то жи­ве­ем, при­лич­ните сред­с­т­ва за прех­ра­на и поч­те­ните ду­хов­ни прак­ти­ки – всич­ки те мо­гат да бъ­дат из­пол­з­ва­ни за ба­лан­си­ра­не на пла­нет­ни­те си­ли. Нап­ри­мер Марс е го­ре­ща пла­не­та и ако е пре­ка­ле­но сил­на, е в със­то­я­ние да при­чи­ни тем­пе­ра­тур­ни не­раз­по­ло­же­ния ка­то трес­ка, въз­па­ле­ния и ин­фек­ции, как­то и трав­ми, и на­ра­ня­ва­ния. На вли­я­ни­е­то му мо­же да се про­ти­во­дейс­т­ва чрез раз­х­ла­ди­тел­на хра­на и бил­ки, хладни кли­мат и цве­то­ве, как­то и чрез спе­ци­ал­ни скъ­по­цен­ни ка­мъ­ни и ман­т­ри...

КОИ ПЛА­НЕ­ТИ ДА ПОД­СИ­ЛИМ
Глав­на­та цел в при­ла­га­не­то на ас­т­ро­ло­ги­чес­ки ле­чеб­ни мер­ки е да се оп­ре­де­ли кои пла­не­ти от кар­та­та да бъ­дат под­си­ле­ни. Ня­кол­ко са на­чи­ни­те да ги де­фи­ни­ра­ме, а те са ком­п­лек­с­ни. Пър­ви­ят ос­но­вен прин­цип оба­че е прост. Ед­на пла­не­та ка­то ця­ло тряб­ва да бъ­де под­си­ле­на, ако е бла­гоп­ри­ят­на, а в кар­та­та е сла­ба. Пре­дуп­реж­де­ни­е­то е да вни­ма­ва­ме при под­к­ре­па­та за ес­тес­т­ве­ни­те неб­ла­гоп­ри­ят­ни пла­не­ти ка­то Са­турн и Марс, до­ри ко­га­то те са сла­би, осо­бе­но с ме­то­ди ка­то скъ­по­цен­ни ка­мъ­ни, ко­и­то мо­гат да уве­ли­чат тях­на­та мощ. Обик­но­ве­но при сла­би бе­не­фи­ци под­сил­ва­не­то е по-бе­зо­пас­но.
За да се оп­ре­де­ли кои пла­не­ти се нуж­даят от под­к­ре­па, след­ва да пре­це­ним точ­но тех­ния ста­тус – как­то ес­тес­т­ве­ния, та­ка и вре­мен­ния, съг­лас­но пра­ви­ла­та на неб­ла­гоп­ри­ят­ни­те и бла­гоп­ри­ят­ни­те пла­не­ти и уп­рав­ле­ни­е­то на до­ма. Ние мо­жем да под­си­лим сла­бите ес­тес­т­ве­ни ма­ле­фак­то­ри, ако те са съ­щев­ре­мен­но и бе­не­фак­то­ри – ка­то Са­турн при ас­цен­дент Вез­ни или Марс – при из­г­ря­ва­щи Рак и Лъв.
Ос­вен под­сил­ва­не­то на сла­би пла­не­ти, от пол­за би би­ла под­к­ре­па­та на не­бес­ни те­ла, уп­рав­ля­ва­щи ас­цен­ден­та или де­ве­ти дом, до­ри ко­га­то те не са сла­би. По то­зи на­чин по­ложи­тел­на­та енер­гия в кар­та­та се уве­ли­ча­ва. Ед­на доб­ре пос­та­ве­на и бла­гот­вор­на пла­не­та мо­же да бъ­де под­си­ле­на, но съ­щес­т­ву­ва ве­ро­ят­ност да се ока­же по-по­лез­но да се под­к­ре­пят бе­не­фи­ци, ко­и­то са не­мощ­ни или зле раз­по­ло­же­ни. Ня­кои ас­т­ро­ло­зи под­сил­ват и най-сла­би­те, и най-сил­ни­те пла­не­ти в кар­та­та, сти­га ни­то ед­на от тях да не е ма­ле­фак­тор. Раз­лич­ни­те ве­ди­чес­ки ас­т­ро­ло­зи имат раз­лич­ни мне­ния по те­зи въп­ро­си. Как­то обик­но­ве­но, на не­ща­та не се гле­да са­мо по един на­чин и ние тряб­ва да пос­тиг­нем въз­мож­но най-ши­ро­ка пер­с­пек­ти­ва.
След­ва­щи­те ас­т­ро­ло­ги­чес­ки ле­чеб­ни мер­ки очер­та­ват ти­пич­ни­те на­чи­ни за под­сил­ва­не на сла­би пла­не­ти. Же­ла­тел­но е да нап­ра­вим по-под­роб­но из­с­лед­ва­не при из­пол­з­ва­не­то на те­зи ме­то­ди за ас­т­ро­ло­ги­чес­ко ле­че­ние. Нап­ри­мер ин­ди­ка­ци­и­те за сла­бо Слън­це и не­мо­щен Марс са сход­ни, тъй ка­то те со­чат как­то мал­ко огън, та­ка и сла­ба во­ля. Раз­ли­ка­та е, че ед­но не­доб­ре пос­та­ве­но Слън­це да­ва мъг­ля­ва пред­с­та­ва за соб­с­т­ве­но­то аз, до­ка­то не­мощ­ни­ят Марс по­раж­да лип­са на мо­ти­ва­ция и нис­ка ра­бо­тос­по­соб­ност. Сле­до­ва­тел­но обикновено е необходимо ве­ди­чес­ко ас­т­ро­ло­ги­чес­ко тъл­ку­ва­ние, за да се оп­ре­де­ли как­ви са най-под­хо­дя­щи­те оз­д­ра­ви­тел­ни мер­ки.
В то­ва от­но­ше­ние е въз­мож­но из­пол­з­ва­не­то на суб­с­тан­ции ка­то скъ­по­цен­ни ка­мъ­ни или бил­ки да се ока­же по-опас­но от ман­т­ра или ме­ди­та­ция. До пос­лед­ни­те мо­жем да при­бег­нем, за да от­б­лъс­нем от­ри­ца­тел­ни пла­нет­ни вли­я­ния, ко­и­то би­ха ни въз­дейс­т­ва­ли зле – нап­ри­мер пре­ка­ле­но сил­ни Са­турн, Ра­ху или Марс. При по­доб­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва оба­че не бих­ме под­си­ли­ли те­зи пла­не­ти със скъ­по­цен­ни ка­мъ­ни или бил­ки. От вре­ме на вре­ме ще тряб­ва да приз­на­ва­ме и уми­лос­ти­вя­ва­ме всич­ки пла­не­ти чрез ман­т­ра, ме­ди­та­ция или ри­ту­ал, тъй ка­то се на­ла­га всич­ки ние да ра­бо­тим чрез тех­ни­те си­ли.
Ян­т­ри­те (из­ря­за­ни ге­о­мет­рич­ни фи­гу­ри) са по­лез­ни за пла­не­ти­те по съ­щия на­чин ка­то скъ­по­цен­ни­те ка­мъ­ни, са­мо че ня­мат стра­нич­ни ефек­ти, а прос­то уми­лос­ти­ви­тел­на при­ро­да. Мо­гат да се из­пол­з­ват от все­ки­го, въп­ре­ки че е по-доб­ре да ги при­ла­га­ме за пла­не­ти­те, ко­и­то ни ве­ща­ят зло, или за оне­зи, чи­и­то свойс­т­ва ис­ка­ме да под­си­лим. (Виж раз­де­ла „Пла­нет­ни бо­жес­т­ва”).
При из­пол­з­ва­не на скъ­по­цен­ни ка­мъ­ни ка­чес­т­во­то на ка­мъ­ка е еди­ният фак­тор; дру­ги­ят е как да го пре­чис­т­ва­ме и из­пъл­ва­ме с енер­гия. Не­об­хо­ди­мо е ка­мъ­ни­те да бъ­дат от доб­ро ка­чес­т­во и без съ­щес­т­ве­ни де­фек­ти. Обър­не­те вни­ма­ние, че ес­тес­т­ве­ни­те ка­мъ­ни, осо­бе­но сма­раг­ди­те, в по­ве­че­то слу­чаи имат ня­как­ви дреб­ни де­фек­ти. То­ва ня­ма да е проб­лем, ако те са ма­ло­важ­ни или не на­ру­ша­ват диф­рак­ци­я­та на ка­мъ­ка.
Скъ­по­цен­ни­те ка­мъ­ни фун­к­ци­о­ни­рат, за да под­си­лят как­то по-вис­ши­те, та­ка и по-нис­ши­те вли­я­ния на пла­не­ти­те, в за­ви­си­мост от на­чи­на, по кой­то ги из­пол­з­ва­ме. Ка­мък за Ве­не­ра нап­ри­мер мо­же да слу­жи за за­сил­ва­не на пре­да­ност­та или да ни дос­та­вя по­ве­че удо­вол­с­т­вие или бо­гат­с­т­во в жи­во­та, ако го из­пол­з­ва­ме на по-нис­ше ни­во. За да под­си­ли лю­бов­та и твор­чес­т­во­то – по-вис­ши­те си­ли на Ве­не­ра – тряб­ва да го сти­му­ли­ра­ме с ду­хов­ни по­мис­ли или ка­то на­ча­ло са­ми­те ние да има­ме вис­ша ду­хов­на при­ро­да. Са­мо из­пол­з­ва­не­то на ас­т­ро­ло­ги­чес­ки скъ­по­цен­ни ка­мъ­ни не га­ран­ти­ра, че те ще по­доб­рят ду­хов­но на­ше­то със­то­я­ние. При­ла­га­ни пог­реш­но, те мо­гат да ни обър­кат или раз­с­т­ро­ят на не­у­ло­ви­мо ас­т­рал­но ни­во. По­ра­ди та­зи при­чи­на ка­мъ­ни­те след­ва да бъ­дат из­чис­те­ни и под­си­ле­ни с ман­т­ри или дру­ги ду­хов­ни вли­я­ния и по­мис­ли...

                             

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

КОЛИЧКА

Количката Ви е празна.