Поверителност

Декларирам,

че доброволно и информирано давам изричното си съгласие издателство „Лира принт“ ЕООД, ЕИК 121 331 271, да обработва личните ми данни чрез автоматизирани системи с цел закупуване на книга/книги от сайта на фирмата www.liraprint.com.

Уведомен(а) съм, че:

Категорията лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на моето съгласие, е: 
физическа идентичност (име, презиме, фамилия).

Достъп до личните ми данни ще имат:

оторизирани служители на фирмата, куриерски фирми, администраторът на сайта www.liraprint.com, счетоводителите на фирмата;

държавни органи и институции при осъществяване на правомощията им : съд, следствие, прокуратура, НАП, НОИ, ревизиращи органи, банкови и финансови институции.

Личните ми данни ще бъдат съхранявани на електронен носител – до момента на прекратяване на регистрацията ми като потребител на сайта www.liraprint.com.
   
Запознат(а) съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на:

достъп до личните ми данни;
коригиране (ако данните са неточни);
изтриване;
ограничаване на обработването;
преносимост на личните ми данни между отделни администратори;
възражение срещу обработването на личните ми данни;
жалба до надзорен орган;
защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми на субект на данни са били нарушени.