АВТОРИЖивот без граници
ПечатE-mail
Катогория: езотерика


Страници: 256
Цена: 10.00лв.
8.00лв.

Предстaвяме ви увлекaтелно, достъпно ръководство зa оцелявaне от д-р Pобърт Стоун. „Живот без грaници” е вдъxновенa от изконнaтa философия нa деветимa мъдреци, които през минaлото xилядолетие сa ни остaвили знaчимо нaследство зa рaдостен, недокоснaт от отчaяние живот:
– Ло Фу – китaйскa поетесa и философкa;
– Конедa – друидски жрец и съветник;
– Пaнопулос – гръцки природоизследовaтел;
– Квaджaгaн – нaстaвник суфит;
– Taкaпушa – индиaнски сaxем;
– Хуктуту – монголски шaмaн;
– Беси от Пулaнгин бaлтийскa ясновидкa и лечителкa;
– Свaми Aмaрa от Индия.
„Живот без грaници” съдържa десет стъпки към успеxa и щaстието, които рaзкривaт прости и винaги вaлидни нaчини дa нaпрaвим зaбележителен пробив във всякa облaст от животa си – от любовтa до финaнсовия успеx.

Робърт Стоун, доктор на философските науки, е автор и съавтор на 86 публикувани книги с повече от четири милиона продадени екземпляри. Завършил е Масачузетския технологичен институт, член е на МЕНСА и нюйоркската академия на науките. Повече от двадесет години чете лекции по метода СИЛВА.

НАДНИКНЕТЕ В КНИГАТА ТУК:

Сами правете желателното, докато сте в творческо състояние
Самото навлизане във вътрешния свят – както се научихте да го постигате, като просто затворите очи и вдишате дълбоко няколко пъти – е терапевтичен акт. Той помага на тялото, ума и душата.
Ако направите допълнителната стъпка да си пред­ставяте или да фантазирате ползата за себе си или за друг човек, това не само ще помогне на тялото, ума и душата ви, но и на друг човек, може би на много други хора, а може би и на света.
Ако подобни мислени представи са положителни и не създават проблем за никой друг човек, има голя­ма вероятност да стане точно така, както сте си го представяли. Ваш дълг като съсъздател – като парт­ньор на Създателя – е да генерирате такива положи­телни картини, докато сте в състояние на релаксация.
Какви са ограниченията? Няма никакви ограни­чения. Да, вие можете сами да правите желателно­то, като фантазирате.
Какво общо има фантазирането например с това, че внезапно се сдобивате с нова кола?
Защо, след като сте събрали палеца и показалеца на едната си ръка, сте успели да се справите с нераз­решим проблем?
Какво общо има контролираното фантазиране с това, че се радвате на прилив на младежка енергия и жизненост?
Няма нищо общо с никое от нещата, на които са ви учили в училище или в черква. Но от гледна точ­ка на новата наука има много общо. Едното е причи­на. Другото са последици. Представите, долепянето на пръстите, контролираното фантазиране са причината. Новата кола, новото решение, новата жизне­ност са последиците. За вас животът се развива като причинно-следствена верига. Мисълта твори. На­чинът, по който я използвате, оформя живота ви. Ако това е новина за вас, значи е добра новина и идва точно навреме.
Между мисълта и тялото съществува причинно-следствена свързаност. Направете нещо в тази насока.
Между мисълта и банковата сметка има причин­но-следствена връзка. Направете нещо по този въпрос.
Мисълта ви и резултатността на взаимоотноше­нията ви с хората са в причинно-следствена връзка. Направете нещо за това.
И в трите случая това „нещо” предполага да ге­нерирате положителни представи, когато сте в състо­яние на релаксация. Нека разгледаме по-отблизо понятието „положително”.


Положителното мислене
трябва да бъде част от решението,
а не част от проблема
Хората се учат да използват по-широко мислене­то си. Това е бавен процес, но не е никак подранил, ако желаем да неутрализираме бойните полета, да обезсмислим затворите и болниците, да опазим го­рите и да спасим планетата Земя.

Керъл се записва на курс за трениране на мисълта, защото животът й е еднообразен. Чувства, че работата й е скучна и че няма ни­какъв социален живот. След като две седмици се „вижда” на подходящата работа и с подходящия мъж, Керъл си намира вълнуваща ра­бота и установява трайна връзка с мъж, за ко­гото се и омъжва.

Мартин се записва в подобен курс. Той е тър­говски директор на местния клон на една ком­пания, но конкуренцията е извънредно силна. В следващите седмици той релаксира и си представя как продажбите нарастват. Същев­ременно разработва нови начини как да про­дава повече от конкурентите. Още преди края на годината бива издигнат за регионален тър­говски директор в компанията.
Керъл решава личния си проблем. Мартин не само решава своя личен проблем, но същевременно помага на всички в компанията.

Откъде ще започнете? От представата за по-ху­бав любовен живот или за растяща банкова сметка?
Отговорът е в началото на този кратък курс, който сега държите в ръцете си. Накарах ви да помогнете не на себе си, а на другите. Това ви прави съсъздатели. Щом Създателят ви познава като съсъздатели, вие ста­вате по-подходящ обект за помощ на всяко равнище – цялата Земя или на вашето собствено равнище.
За да промените живота си към по-добро, ви съветвам да мислите не само положително, а и ПО­ЛОЖИТЕЛНО.
Това означава да впрегнете огромната сила на ва­шата мисъл. Освен видимата подкрепа вие получа­вате и невидима подкрепа. Щом ме попитат как бих описал тази невидима подкрепа, аз разпервам ръце. Невидимата подкрепа не се поддава на описване.
То е като да седиш отдясно на Бога.
Една фантазия, която помага да си купите печелибш билет
Нека ви разкажа как един човек на име Смит релаксира и си говори с Бога за своя проблем. „Биз­несът ми запада. Само печалба от лотарията ме спа­сява. Моля те, нека спечеля от лотарията.”
Нищо не се случва. Той се отчайва. Опитва пак: „Бизнесът ми пропадна. На загуба съм и не знам как да оцелея. Само печалба от лотарията може да реши финансовия ми проблем.”
И отново нищо не се случва. Смит прави трети опит. „Скъпи Създателю, и жена ми ме изостави. Какво да направя?”
Преди още да е свършил сеанса, един глас прогърмява в главата му: „Смит! Бъди така добър да си купиш лотариен билет.”
Не допускайте тази грешка да очаквате печалба от лотарията, без да сте направили първата стъпка и да сте си купили билет. Сега става дума да си купите билет за лотарията на духа. За разлика от обикнове­ните, билетите от тази лотария винаги печелят. Ва­шият лотариен билет, който ще ви позволи да полу­чите огромно лично възнаграждение, изглежда така – да релаксирате и да си представите как първо дру­гите получават помощ.

Световните проблеми, които се нуждаят от вашата помощ
Вие можете да помагате безкрайно много, като релаксирате и фантазирате. Не сте длъжни обаче да разрешавате всички проблеми. Припомнете си какво най-много ви е трогнало, изберете един или два проблема, на които да отдадете съзидателната си енергия и да спечелите своя духовен лотариен билет. Ето десетина примера, за да се подсетите:
•   недостигът на храна в Северна Корея;
•   хората, живеещи на бунищата в Манила;
•   проституцията сред тайландските момичета;
•   размириците на Балканите;
•   етническите конфликти;
•   тероризмът в Ирландия;
•   конфликтът в Израел;
•   растящата престъпност в големите градове;
•   корупцията на всички равнища на управление;
•   бандите, които скарват кварталите помежду им.
Забележете, че това са отделни изражения на об­щи проблеми. Вие може да дадете свой специфичен пример за насилието по телевизията и да го използ­вате, когато релаксирате и фантазирате. Или може би ще искате да използвате примера с разпростране­нието на СПИН при някои дейности или в някои региони.
Има методи за подпомагане на отделни индиви­ди или семейства. Представете си свой съсед, чийто избягал син се връща у дома, или свой болен родни­на, който оздравява, или гимназист, за когото узна­вате, че е приет в престижен университет.
Всеки проблем, за който можете да си представи­те разрешение, е проблем, на който можете да помог­нете да се разреши.
Няма значение с какво ще изберете да помогнете на Създателя, то е реална цена, с която ще платите своя лотариен билет, а всичко се разрешава с помощ­та на една и съща процедура.
Как да помогнете за разрешаването на някой проблем където и да е
Процедурата е същата, с която вече сте свикнали. Ето я. Прочетете я два-три пъти, за да сте сигур­ни, че знаете стъпките.


Упражнение за разрешаване на проблеми
1.  Седнете удобно, затворете очи и направете три дълбоки вдишвания и издишвания.
2.  Представете си някои спокойни гледки.
3.  Задълбочете релаксацията, като броите обрат­но от 10 до 1.
4.  Представете си проблемната ситуация, която искате да помогнете да се поправи, като мис­лената картина е тъмна и унила.
5.  Представете си ситуацията поправена, като мислената картина бъде обляна в светлина.
6.  Отворете очи, кажете си „напълно съм буден”. Почувствайте се добре от това, че представа­та за решението вече действа.
Сега оставете книгата и го направете.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

КОЛИЧКА

Количката Ви е празна.